white space

Magelis-XBT

1 Voorwoord

Bij mijn stage adres Ytong kreeg ik de opdracht om uit te zoeken hoe de Magelis, een uitleeskastje voor de PLC, werkt.
Ik heb dit onderzocht en over de resultaten van dat onderzoek schrijf ik dit verslag over de werking van de XBT PM027010.

2 Inleiding

De Magelis is een module die door Schneider geleverd wordt en geschikt is voor o.a. de PLC’s van Telemecanique, April, Modicon en Siemens.
De Magelis beschikt over de volgende hoofdfuncties:

 • Informatie uit het besturingssysteem weergeven
 • De instellingen van het besturingssysteem wijzigen
 • Het proces besturen met behulp van korte commando’s

De Magelis bestaat uit twee soorten pagina’s: Applicatie en Alarmpagina’s.
Alle instellingen en weergaven worden op de applicatiepagina gemaakt. De verschillende alarmen kunnen op de alarmpagina ingesteld worden.

3 Wat is de Magelis? 

De Magelis heeft een spanning tussen de 18 en 30 VDC nodig. De communicatie kan plaats vinden tussen de Magelis en de PLC, de Magelis en de Software en omgekeerd. Voor de communicatie tussen de pc en de Magelis wordt gebruik gemaakt van een RS232 kabel. Voor de communicatie tussen de PLC en de Magelis wordt gebruik gemaakt van een RS232/RS485 kabel.
Voor communicatie met de printer wordt gebruik gemaakt van een RS232 kabel.

De Magelis beschikt over 400 applicatie pagina’s en 128 alarmpagina’s en heeft binnen het systeem de status van een cliënt. De Magelis heeft twee adressen op de bus. Een cliënt adres (een kabel adres) +1; dit is het adres dat de Magelis gebruikt voor het lezen en schrijven van variabelen in apparaten, dit adres is het zelfde voor de verschillende apparaten.
Het principe van de Magelis is gebaseerd op een tabel die in de PLC zit. De Magelis als cliënt voert 3 verschillende soorten acties uit. Acties op initiatief van de PLC, op initiatief van de beheerder en acties op eigen initiatief van de Magelis.Figuur 1: de Magelis met zijn functies

4 Functies

De verschillende functies zijn per type xbt verschillend. Voor de XBT PM927010
Zijn dat de volgende functies:

Wn+1 Static function keys
Wn+2 System keys
Wn+3 Numeric keys
Wn+4 Communication control
Wn+5 to Wn+8 Set PLC clock
Wn+9 Number of displayed page
Wn+10 Number of last field entered
Wn+11 Last alarm acknowledged
Wn+12 Confirmation report
Wn+14 Number of page to be processed
Wn+15 Number of field to be filled
Wn+17 Authorization wite table
Wn+19 to Wn+20 Static function key Led’s command
Wn+22 to Wn+23 Function keys lock
Wn+24 System keys lock
Wn+25 Nummeric keys lock
Wn+26 to Wn+41 Alarm table
Wn+42 to Wn+46 Set xbt clock

4.1 Static function keys (Wn+0 to Wn+3)

Static function keys worden gebruikt voor het bedienen van de xbt.

4.2 communication control (Wn+4)

Het communicatiecontrole woord wordt 1 bij elk verzoek om communicatie dat de terminal doet. Het woord wordt dan naar de PLC gezonden. De PLC regelt vervolgens de communicatie tussen de terminal en de PLC.

4.3 Set plc clock (Wn+5)

Wn+5 Seconden Gereserveerd
Wn+6 Uren Minuten
Wn+7 Maand Dag van de maand
Wn+8 Eeuw Jaar

Het is mogelijk de klok in twee formaten weer te geven n.l. Hexadecimaal of BCD

4.4 Number of page to be displayed (Wn+9)

Nummer van de pagina die op de terminal weergegeven wordt en naar de PLC gezonden wordt. Het gaat om H’FFF’ als gaat om een systeem pagina of een weergegeven alarm.

4.5 Number of last field entered (Wn+10)

Nummer van het laatste veld dat op de terminal geopend is en naar de PLC gezonden is.

4.6 Last alarm accepted (Wn+11)

Deze informatie wordt alleen in een PLC scan getoond, dan gaat het terug naar H’FFFF’.

4.7 Confirmation report (WN+12)

Wn+12  
Bit 0 Confidential mode
Bit 1 Configuration mode
Bit 2 Enter on entry
Bit 3 ESC on entry
Bit 4 End of entry on TIME-OUT (1mn)
Bit 5 Res
Bit 6 Res
Bit 7 Res
Bit 8 Res
Bit 9 Res
Bit 10 Res
Bit 11 Current language
Bit 12 Current language
Bit 13 Set terminal clock realised
Bit 14 Res
Bit 15 Res

4.8 Page number to be processed (Wn+14)

Om pagina 22 te beheren voer in: 22 à Wn+14
Wanneer Wn+9 = 22 en Wn+14 = H’FFFF’ dan is het commando goed.
Wanneer Wn+9 <> 22 en Wn +14 = H’FFFF’ dan is het commando fout.

4.9 Field number to enter (Wn+15)

Wanneer veld 20 op veld 10 gezet moet worden:
Bevestig dat Wn+9 = 10.
Dan 20 --> Wn+15.
Wanneer Wn+10 = 20 dan Wn+15 = H’FFFF’, dan is het commando goed.
Wn+12 geeft dan meer details “entern on entry’.
Wanneer Wn+10<>20 and Wn+15 = H’FFFF’ het commando is dan fout.
Wn+12 geeft dan meer details “ESC Time-out”.

4.10 Writing table authorization (Wn+17)

Voor een 20 woorden lange tabel kan de PLC naar het toestemmingswoord H’A514’ (A5 = toestemming, 14 = nummer van woorden in de tabel in hexadecimale waarden) schrijven.

4.11 Lock system keys (Wn+24)

Wn+24  
Bit 0
Up arrow
Bit 1
Down arrow
Bit 2
Right arrow
Bit 3
Left arrow
Bit 4
MOD
Bit 5
PRINT
Bit 6
MENU
Bit 7
SYST
Bit 8
ALARM
Bit 9
ESC
Bit 10
HOME
Bit 11
+1
Bit 12
-1
Bit 13
ENTER
Bit 14
Res
Bit 15
Res

4.12 Lock numeric keys (Wn+25)

Wn+25  
Bit 0
0
Bit 1
1
Bit 2
2
Bit 3
3
Bit 4
4
Bit 5
5
Bit 6
6
Bit 7
7
Bit 8
8
Bit 9
9
Bit 10
.
Bit 11
+/- bit
Bit 12
LED
Bit 13
Res
Bit 14
Res
Bit 15
Res

4.13 Alarm tabel

bit 0 – AL0
bit 1 – AL1
enz.

5 Werking

5.1 Running mode

De running mode wordt gebruikt om het controle systeem te besturen.
De menu toets wordt gebruikt om toegang tot de volgende functies te krijgen.

 • Het weergeven van een applicatiepagina
 • Naar het alarmscherm gaan
 • Toegang tot de configuratie van de terminal met printerlink, klok, link met controle systeem en de verschillende talen.
 • Toegang tot de productreferenties.
 • Toegang tot de zelftest functies.

Het confidential mode maakt het mogelijk om de running mode functies uit te oefenen, er kunnen nu in tegenstelling tot bij de use mode wijzigingen in de beschermde pagina’s aangebracht worden, de logfiles wissen, de configuratie wijzigen en er kan een zelftest door de terminal uitgevoerd worden.
Toegang tot het confidential mode wordt verkregen door de shift en de menu toets tegelijk ingedrukt te houden en vervolgens op de pijl naar rechts te drukken.
Bij “configuration/terminal parameters” in het menu kan er een wachtwoord ingesteld worden.

5.2 Weergave van pagina

De verschillende pagina’s binnen het systeem kunnen op verschillende manieren weergegeven worden. De eerste manier is door een link met een verwijzing naar een andere pagina te geven, er kan dan van pagina verwisseld worden door op de pijltjes toets te drukken.
De tweede mogelijkheid is door in het menu op de mod toets te drukken, het gewenste pagina nummer in te toetsen en vervolgens op enter te drukken. Nu verschijnt de gewenste pagina in beeld. De derde mogelijkheid is om in het menu naar het submenu list of pages te gaan en vervolgens de gewenste pagina aan te drukken.


Figuur 2a

Figuur 2b

De laatste mogelijkheid is om in het programma van de xbt de F of de R toetsen te programmeren. Het programmeren van de R toetsen kan in het menu dynamic function keys, en het programmeren van de F toetsen kan in het menu static function keys. Bijde menu’s zijn te vinden in het kopje configuration.

5.3 Het aanmaken van een pagina

Het aanmaken van een pagina gaat door op de  toets de drukken, nadat de pagina naam is opgegeven verschijnt de nieuwe pagina in beeld. Vervolgens kan er gekozen worden uit een aantal toepassingen om aan de pagina toe te voegen.  

5.3.1 Tekst veld

Bij de functie Add modify field kan er een variabel veld aan de pagina toegevoegd worden.
Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:
Variabelen:

 • %MDi
 • %MFi
 • %Mwi
 • %MWi:Xj

Hiervoor kunnen afzonderlijk ook nog een aantal instellingen gemaakt worden.

 • Object
 • Type
  - Binair
  - Hexadecimaal
  - Decimaal
  - Genummerde lijst (mogelijkheid tot invoeren van variabele tekst)
 • Lengte
 • Opties
  - Toegang
      - Lezen
      - Schrijven
      - Lezen en schrijven

5.3.2 Horizontale of verticale grafiek

Een horizontale of verticale grafiek kan gemaakt worden door de knop insert/modify Horizontal bar graph of insert/modify Vertical bar graph in te drukken.
Er kan dan nog een keuze gemaakt worden uit de lengte van de grafiek, de minimale en maximale waarde en de toegang zoals hierboven vermeld.


Figuur 3

5.3.3 Wijzer grafiek

Een wijzer grafiek kan gemaakt worden door de optie gage field op de werkbalk aan te klikken.
Voor een wijzer zijn dezelfde mogelijkheden als voor de horizontale of verticale grafiek.

5.4 Woorden toekennen

Het toekennen van woorden gebeurt in het ladderdiagram, daar kan een bepaalde vaste of variabele waarde aan een woord toegekend worden waardoor een woord in de module of een grafiek een bepaalde waarde krijgt, in het ladderdiagram kan ook de waarde van de genummerde lijst gewijzigd worden in één van de opgegeven termen.


Figuur 4

Het toekennen van getallen aan woorden gebeurt in de opperate functie.
Wanneer er woorden rechtstreeks in de xbt gewijzigd moeten worden kan dit door net zo vaak op de mod toets te drukken totdat het woord dat gewijzigd moet worden gaat knipperen, nu
kan met de cijfertoetsen de gewenste waarde worden ingetoetst, er moet nog wel op enter worden gedrukt om te bevestigen.
Doordat de getallen op de Magelis ingevoerd kunnen worden, kan hij ook goed als rekenmachine gebruikt worden. Er moet echter wel een wiskundige formule in het ladderdiagram ingevoerd worden bijv.
 
Wrd 1 * Wrd 2 --> Wrd 3

6 Alarm

6.1 algemeen

Het is ook mogelijk om alarmpagina’s te maken met de Magelis.
Een alarmpagina heeft de zelfde opbouw als de applicatiepagina. Wanneer er een fout optreedt komt dit meestal door andere fouten. De Magelis laat de meest belangrijke fout zien.
Alle gegeven alarmen worden in de alarmlijst opgeslagen. De alarmled geeft de status van het alarm aan.

uit De alarmlijst is leeg
knipperen De alarmlijst heeft alarmen die opgetreden zijn nadat de alarmlijst voor het laatst bekeken is.
aan De alarmlijst heeft alarmen die opgetreden zijn voordat de alarmlijst voor het laatst bekeken is.

6.2 Het maken van een alarmpagina

Een alarmpagina kan aangemaakt worden door op de New/Alarms knop op de werkbalk te drukken, het window “create alarm page” verschijnt.
Vervolgens moet er een bit geselecteerd worden waarvoor de alarmpagina gemaakt moet worden.
Aan elke alarmpagina kan een prioriteit toegekend worden. Er zijn 16 mogelijke prioriteiten.
Vervolgens kan de alarmtekst in het scherm ingetikt worden.

7 Tot Slot

De Magelis kan dus gebruikt worden om gegevens in een PLC uit te lezen of te wijzigen.
Hij wordt bijvoorbeeld toegepast voor het uitlezen van storingen.
Voor bedrijven kan het bij storingen een tijdbesparende oplossing zijn om een xbt te installeren omdat hij kan aangeven waar de storing zich in bevind.
Ook voor het kiezen van een productieproces kan de xbt een goede oplossing zijn. Er kan met een paar drukken op de knop een programma samengesteld worden. Dit is vooral bij een uitgebreid proces een stuk eenvoudiger dan bijvoorbeeld keuzeschakelaars.
De xbt is dus een goede oplossing voor bedrijven om hun productieproces mee te bekijken en bepalen.

8 Literatuuropgave

 • User manual Magelis XBT-H/P/E/HM/PM, Schneider Electric
 • Installation of the protocol – UNITELWAY, Schneider Electric

Met dank aan:  

 • Marcel Meijer – Ytong Meppel
Welkom op Engineering-online.nl
hier ben je nu: Besturings- en regeltechniek / Magelis-XBT